Home Văn mẫu hay lớp 9 Nghị luận câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” giải thích chứng minh lớp 9